“மரணத்தின் பிடியில் மனிதன்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆவூர்