“மமதை கொள்ள வேண்டாம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மஸ்கட் மண்டலம்