“மன குழப்பத்திர்க்கு இஸ்லாம் கூறும் தீர்வு. ( ஆஸ்ட்ரேலியா ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி ) ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை.