“மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம்” நூல் விநியோகம் – ஆசாத் நகர்