” மது சம்மந்தமான விழிப்புனா்வு” பேனர் தஃவா – ௮ய்யம்பேட்டை சக்கராப்பள்ளி