“பொறுப்பை உணரும் தருணம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அல்வஹ்தா