“பொறாமை எனும் கொடிய நோய்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஹாலா லேபர் கேம்ப்