பேட்டை கிளை தஃவா

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 28-05-2013 அன்று பொது நூலகத்திற்கு ஏகத்துவம், தீன்குலப்பென்மணி நூல்கள் வழங்கப்பட்டது….