பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – ரோலா மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 18-10-2013 அன்று பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது…………