பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – ஃபிரிசோன் கிளை

ஷார்ஜா மண்டலம் ஃபிரிசோன் கிளையில் கடந்த 21-2-2012 அன்று பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.