பேச்சுப் பயிர்ச்சி – பெரும்பாவூர் கிளை

கேரளா வடக்கு மண்டலம் பெரும்பாவூர் கிளை சார்பாக 12/10/2015 அன்று கிளை உருப்பினர்களுக்கு சகோ ஜின்னா அவர்கள் பேச்சுப் பயிர்ச்சி அளித்தார்.