பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – திருச்சி மாவட்டம்

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது…………..