பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – ஷார்ஜா ரோலா மர்கஸ்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 27-09-2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது பாரூர் அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள்…….