பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் – திருப்பூர் மாவட்டம்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11-05-2014 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.யாசிர் அரபாத் அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள்……………………..