“பெருமை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அஜ்மான் HAMRIYA FREE ZONE