“பெருமாள்” பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – திருநாகேஸ்வரம்