“பெரிய சாமி” இஸ்லாத்தில் இணைந்தார் – பேகம்பூர்கிளை