“பெண்கள் பயான் – மறுமையை மறந்த சமுதாயம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வடக்குமாங்குடி