“பெண்கள் பயான் – “பெண்களுக்கான நபிவழி சட்டங்கள்”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை