பெண்கள் பயான் – பாடி கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக 18-10-2015 
அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.