“பெண்கள் பயான்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – விருப்பாட்சி