“பெண்கள் பயான்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புளியங்குடி மேற்கு