“பெண்கள் பயான்- கொள்கை உறுதி” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செல்வபுரம் தெற்கு