“பெண்கள் பயான் – இஸ்லாத்தில் பெண்களின் உரிமை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பண்டாரவாடை