“பெண்கள் பயான் – “இஸ்லாத்தில் பெண்களின் நிலை”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை