“பெண்கள் பயான் “இறை நம்பிக்கை” ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுப்ரமணியபுரம்