“பெண்கள் பயான்=மண்ணறை வாழ்க்கை ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை