” பெண்கள் குழு மூலம் 50 முஸ்லிம் வீடுகளில் ஷிர்க் குறித்து தாவா செய்யப்பட்டது” தனி நபர் தஃவா – எண்ணூர் கிளை