“பெண்கள் குழு தாவா – “ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு”” தனி நபர் தஃவா – சுல்தான்பேட்டை