புருனை மண்டலம் தஃவா

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது……………………….