பீமநகர் – கண்டன போஸ்டர்

திருச்சி மாவட்டத்தின் சார்பாக பீமநகர் கிளைக்கு கொடுக்கப்பட்ட Blue Cross கண்டன போஸ்டர், கடந்த
6-09-2015 அன்று பீமநகர் பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டது.