“பிஸ்மில்லாஹ் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை