பிற சமய சகோதரர்களுக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – திருச்சி மாவட்டம்

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……….