பிறசமய சகோதரர்களிடம் தஃவா – பாடேறு

ஆந்திர மாநிலம் பாடேறு கிளையில் 05-3-2012 மற்றும் 3-3-2012 அன்று இரண்டு பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.