தஃவா நிகழ்ச்சிகள்

தஃவா நிகழ்ச்சிகள்

அபுதாபி முஸாஃபாவில் நடைபெற்ற இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வு மாநாடு

அபுதாபி மண்டலத்தின் முஸாஃபா மற்றும் ICAD City கிளைகள் இணைந்து கடந்த 16-04-2009 அன்று முஸாஃபா Cleanco C கேம்பில் இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வு மாநாடு...