ரமலான் காலண்டர்

ரமலான் காலண்டர் – 2019

2019ஆம் ஆண்டிற்கான ரமலான் மாத ஸஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரங்களை உள்ளடக்கிய காலண்டர் மாவட்ட வாரியாக தனித்தனியாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்த மாவட்ட பெயரை...