மணமகள்

மணமகன் தேவை – மதுரை

வயது : 25 படிப்பு : 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 1 வருட ஆலிமா தாய்மொழி : தமிழ் உயரம்  : 5 அடி...

மணமகன் தேவை – தாம்பரம்

வயது : 22 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – அம்பகரத்தூர்

வயது : 24 படிப்பு : B.Tech தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம் அம்பகரத்தூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – மதுரை

வயது : 23 படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 1/2 அடி மதுரையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த...

மணமகன் தேவை – லெப்பைக்குடிக்காடு

வயது : 32 படிப்பு : B.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 180 செ.மீ. லெப்பைக்குடிக்காட்டைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே மணமாகி கணவனை...

மணமகன் தேவை – புதுக்கோட்டை

வயது : 22 படிப்பு : Bio Medical தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 162 செ.மீ. புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த மார்க்கப்பற்றுள்ள இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 24 படிப்பு : B.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் சென்னை தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை

வயது : 22 படிப்பு : M.Sc தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி உடன்குடியைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன்...

மணமகன் தேவை

வயது : 18 படிப்பு : 12ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 4 அடி 7 அங்குலம் மணமகன் தேவை....

மணமகன் தேவை

வயது : 31 படிப்பு : 10ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 164 செ.மீ. தொண்டியைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே மணமாகி...