பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (14.06.2018) வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பின் கன்னியாகுமரி கோட்டார் பகுதியில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 14.06.2018 வியாழக் கிழமை மஹ்ரிப் முதல்...

தமிழகத்தில் ரமளான் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (16.05.2018) புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பின் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 16.05.2018 புதன் கிழமை மஹ்ரிப்...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

  பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (17.4.2018) செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பின் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 17.4.2018 செவ்வாய்க்...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 18.3.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 16.2.18 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (18.1.2018) வியாழக் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு பொள்ளாச்சியில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 18.1.2018...

தமிழகத்தில் ரபீவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

ரபீவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான 19.12.17 செவ்வாய் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த...

தமிழகத்தில் ரபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம்

தமிழகத்தில் ரபீவுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 19.11.17 ஞாயிற்றுக்க்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும்...

தமிழகத்தில் ஸபர்  மாதம் ஆரம்பம் – 2017

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 20.10.17 வெள்ளிக்க்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.9.2017 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 21.9.2017 வியாழக் கிழமை மஹ்ரிப் முதல்...