பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ரபிஉல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் (ஹிஜ்ரி 1442) – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 16/11/2020 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...

தமிழகத்தில் ரபிஉல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் (ஹிஜ்ரி 1442) – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 17/10/2020 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஸஃபர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 18.09.2020 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு கோவையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (18-09-2020) வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாத (ஹிஜ்ரி 1442) பிறை அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 20.08.2020 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு குமரி மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பிறை தென்பட்டதாக...

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாத (ஹிஜ்ரி 1441) பிறை அறிவிப்பு & ஹஜ் பெருநாள் அறிவிப்பு – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 21/07/2020 செவ்வாய்க்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) பற்றிய அறிவிப்பு – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான  21/06/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) பற்றிய அறிவிப்பு – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 23.05.2020 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (23-05-2020) சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) பற்றிய அறிவிப்பு – 2020

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் பற்றிய அறிவிப்பு பிறை தேட வேண்டிய நாளான 23/04/2020 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 25.03.2020 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (25-03-2020)...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 24.02.2020 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...