பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) பற்றிய அறிவிப்பு – 2020

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் பற்றிய அறிவிப்பு பிறை தேட வேண்டிய நாளான 23/04/2020 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 25.03.2020 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு இராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (25-03-2020)...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 24.02.2020 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 25.01.2020 சனிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2020

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம்(ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் - 2020 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 27.12.2019 வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ரபீஉல் ஆஹிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ரபீஉல் ஆஹிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 27.11.2019. புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 29.10.2019 செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த உறுதியான தகவலின் அடிப்படையில் (29-10-19) செவ்வாய் கிழமை...

தமிழகத்தில் ஸஃபர் மாதம் ஆரம்பம் (2019) – ஹிஜ்ரி 1441

தமிழகத்தில் ஸஃபர் மாதம் ஆரம்பம் (2019) - ஹிஜ்ரி 1441 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 30.09.2019 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 – ஹிஜ்ரி 1441

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 - ஹிஜ்ரி 1441 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 31.08.2019. சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப்...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 03.07.2019. புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை...