நூல் விநியோகம்

நூல் விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07/02/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: திரு குரான் மொத்த மதிப்பு:...

நூல் விநியோகம் – பச்சப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 21/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: குர்ஆன் மொத்த மதிப்பு:...

நூல் விநியோகம் – ஆழ்வார் திருநகரி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகரி கிளை சார்பாக கடந்த 11/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஸ்லிம் தீவிரவாதியா...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/06/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: ஊணர்வு...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/04/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: ஊணர்வு...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: திருகுர்ஆன்...

நூல் விநியோகம் – ஜி.எம். நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மாமனிதர் நபிகள்...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மனிதணுக்கேற்ற...

நூல் விநியோகம் – பச்சப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 25/02/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: குர்ஆன் மற்றும் புத்தகங்கள்...

நூல் விநியோகம் – வண்டிமேடு கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இஸ்்லாம்்...