ஆவணங்கள்

திருமணம் பதிவு செய்ய டவுண் காஜியின் சான்று அவசியமில்லை

முஸ்லிம்களின் திருமணங்களை தமிழக அரசு பதிவுத்துறையில் பதிவு செய்ய தலைமை காஜியின் அங்கீகார சான்றிதழ் அல்லது கடிதம் அவசியமில்லை. மாறாக திருமணம் நடத்தி வைக்கும்...