பிரார்த்தனையின் பின்னணிகள் – ஷார்ஜாஹ் சீ போர்ட் கிளை பயான்

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் சீ போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த்  21-09-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. நிசார் அஹ்மத் அவர்கள் ”பிரார்த்தனையின் பின்னணிகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………………