பிரபஞ்சம் தோன்றியது எப்போது ? நோட்டிஸ்

பிரபஞ்சம் தோன்றியது எப்போது ? நோட்டிஸ்!

Download Here PDF

குறிப்பு- இந்த நோட்டிஸ் வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளை சார்பாக தயார் செய்யப்பட்டது