பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – புதுக்கோட்டை!

கடந்த 10-02- 2012 முதல் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சார்பாக புதுக்கோட்டை பகுதியில் பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.