பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – பள்ளிக் கொண்டா

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிக் கொண்டா கிளையில் கடந்த 10-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.