பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – இணையம்

கடந்த 10.2.2012 குமரி மாவட்டம் இணையம் கிளையில் பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.