பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – திருவண்ணாமலை

கடந்த 04 – 02 – 2012 அன்று திருவண்ணாமலை மாவட்டம் முழுவதும் பிப்ரோரி 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.