பிப் 14 போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – குளசல்

குமரி குளசல் கிளையில் கடந்த 3-2-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.