பிப் 14 போராட்ட பேணர் விளம்பரம் – சிவகங்கை

சிவகங்கை மாவட்ட கிளைகளில் கடந்த 30-1-2012 அன்று பிப் 14 போராட்டம் குறித்து பேணர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.