“”பித்அத் ஓர் ஆய்வு”” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை